Informácia k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby

poskytnutá v súlade s ustanovením čl. 12 a čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Tento dokument obsahuje informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ktorými sú klienti obchodnej spoločnosti IS Agency s.r.o. alebo iné osoby, ktoré používajú webstránku spoločnosti (ďalej len „Dotknutá osoba“).

1. Prevádzkovateľ

1.1 Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť IS AGENCY s.r.o., so sídlom Prostějovská 9324/95, 08001 Prešov , IČO: 55708307, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 46527/P (ďalej len „IS Agency“). Kontaktnou osobou IS Agency je Ivan Sopko, tel. č.: +421 949 021 863, e-mail: sopko@is-agency.sk.

2. Účel spracúvania osobných údajov

2.1 Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je:

2.1.1 odber noviniek (newsletter) – informovanie Dotknutej osoby o nových produktoch/službách alebo o zmenách produktov/služieb. Súčasťou newsletter-a môže byť aj priamy marketing produktov a služieb poskytovaných IS Agency ako napr. otvorenie školenia alebo pracovnej pozície (ďalej len „Newsletter“).

2.1.2 kontaktný formulár – komunikácia požiadavky, ktorú Dotknutá osoba adresovala IS Agency (ďalej len „Kontaktný formulár“).

2.1.3 Evidencia v databáze uchádzačov – uchádzač udelí súhlas na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti IS Agency po dobu 3 mesiacov alebo 2 rokov

3. Rozsah spracúvaných osobných údajov

3.1 Rozsah spracúvaných osobných údajov Dotknutej osoby zo strany IS Agency je špecifický v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov uvedeného v článku 2 tohto dokumentu.

3.2 Pri účele spracúvania Newsletter, IS Agency spracúva osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu: e-mailová adresa.

3.3 Pri účele spracúvania Kontaktný formulár, IS Agency spracúva osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu: meno, e-mailová adresa, prípadne telefónne číslo a údaj o obchodnom mene spoločnosti, v mene ktorej Dotknutá osoba kontaktuje IS Agency.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov

4.1 Právny základ spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby zo strany IS Agency je špecifický v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov uvedeného v článku 2 tohto dokumentu.

4.2 Pri účele spracúvania Newsletter, IS Agency spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na právnom základe – súhlasu Dotknutej osoby v súlade s čl. 6 bod 1, písm. a) GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov zadaním a odoslaním svojej e-mailovej adresy vo vyhradenom priestore na webstránke IS Agency.

4.3 Pri účele spracúvania Kontaktný formulár, IS Agency spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na právnom základe – súhlasu Dotknutej osoby v súlade s čl. 6 bod 1, písm. a) GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov zadaním a odoslaním svojich osobných údajov vo vyhradenom priestore na webstránke IS Agency.

5. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

5.1 Pri spracúvaní osobných údajov IS Agency využíva služby ďalších spoločností (sprostredkovateľov), ktoré spracúvajú osobné údaje v mene IS Agency. IS Agency tak činí pri dodržaní podmienok podľa čl. 28 GDPR, len na základe písomnej zmluvy a po dôkladnom uistení sa, že sprostredkovateľ spĺňa všetky technické a organizačné požiadavky na spracúvanie osobných údajov.

5.2 IS Agency spracúva e-mailové adresy prostredníctvom nástroja spoločnosti Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308.

5.3 IS Agency neposkytuje ani nesprístupňuje osobné údaje Dotknutej osoby žiadnym ďalším tretím osobám.

5.4 IS Agency nezverejňuje osobné údaje Dotknutej osoby

6. Prenos osobných údajov do tretích krajín

6.1 V rámci spracúvania osobných údajov sprostredkovateľmi IS Agency, sa môže uskutočniť prenos osobných údajov Dotknutej osoby do tretích krajín, avšak vždy len za dodržania podmienok bezpečného prenosu osobných údajov do tretích krajín podľa GDPR, a to tak aby sa neohrozila úroveň ochrany osobných údajov Dotknutej osoby.

7. Doba spracúvania osobných údajov

7.1 Doba spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby zo strany IS Agency je špecifická v závislosti od konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov uvedeného v článku 2 tohto dokumentu.

7.2 Pri účele spracúvania Newsletter, IS Agency spracúva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu, pokiaľ sa Dotknutá osoba neodhlási z odberu Newsletter-u.

7.3 Pri účele spracúvania Kontaktný formulár, IS Agency spracúva osobné údaje Dotknutej osoby po dobu vyriešenia požiadavky Dotknutej osoby.

8. Automatizované spracúvanie osobných údajov

8.1 Osobné údaje Dotknutej osoby nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

9. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov

9.1 IS Agency spracúva osobné údaje Dotknutých osôb v súlade s GDPR, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení, ako aj s ďalšími príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

9.2 IS Agency spracúva osobné údaje Dotknutej osoby pri dodržiavaní vysokého štandardu ochrany osobných údajov. Za týmto účelom IS Agency prijal technické, organizačné, personálne a ostatné bezpečnostné opatrenia v súlade s čl. 32 GDPR.

10. Práva dotknutej osoby

10.1 Dotknutá osoba má v zmysle ustanovení čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 GDPR tieto práva:

10.1.1 Právo na prístup k osobným údajom: Dotknutá osoba má právo získať od IS Agency potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba má najmä právo na informácie o účele spracúvania, o dobe spracúvania, komu boli údaje poskytnuté, či boli prenesené do inej krajiny a pod.

10.1.2 Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby IS Agency bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

10.1.3 Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“): Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť
u IS Agency bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a ten je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
– osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
– Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
– Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu;
– osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;
– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
– a osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

10.1.4 Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby IS Agency obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
– Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho IS Agency overiť správnosť spracúvaných osobných údajov;
– spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
– IS Agency už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku; alebo
– Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane IS Agency prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je IS Agency povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

10.1.5 Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania: Na základe ustanovenia čl. 19 GDPR je IS Agency v prípade, ak to Dotknutá osoba požaduje, povinný informovať Dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým IS Agency oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

10.1.6 Právo na prenosnosť údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla IS Agency, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

10.1.7 Právo namietať spracúvanie osobných údajovDotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov IS Agency alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. IS Agency nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

10.1.8 Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie: Dotknutá osoba právo má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

10.1.9 Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, IS Agency bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov Dotknutej osobe.

10.1.10 Právo podať sťažnosť: Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, v prípade ak je osoba priamo dotknutá na svojich právach.

10.2 Poskytnutie informácií dotknutej osobe:

– IS Agency poskytne Dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13, čl. 15 až čl. 21 a čl. 34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie poskytne v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada Dotknutá osoba, informácie môže IS Agency poskytnúť aj ústne, ak Dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. IS Agency pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až čl. 21 GDPR poskytne Dotknutej osobe súčinnosť.

– IS Agency poskytne Dotknutej osobe informácie do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže IS Agency v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. IS Agency informuje o každom takom predĺžení Dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

– Informácie poskytuje IS Agency bezodplatne.

– Ak je žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, IS Agency môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

10.3 V prípade uplatňovania svojich práv alebo požadovania akýchkoľvek iných informácií, má Dotknutá osoba možnosť obrátiť sa na kontaktnú osobu IS Agency, ktorá je uvedená v bode 1.1 tohto dokumentu.

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Súbory cookie neobsahujú škodlivé počítačové programy, malware alebo spyware.

Ako používame súbory cookie?

Súbory cookie používame na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Webová stránka používa aj trvalé súbory cookie, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení za účelom zabezpečenia informácii potrebných pre webovú analýzu a štatistiku (ktoré stránky boli navštívené, aký dlhý čas na nich bol strávený, dátum jednotlivých návštev portálu, počet návštev na Internetovom portáli, časový interval požívania a pod.).

Súbory cookies poskytujeme tretím stratám (Facebook, Google) za účelom webovej analýzy a štatistiky a vytvárania špecifických publík pre remarketing a pesonalizovanú reklamu.

Súbory cookie sú spracúvané na právnom základe súhlasu Dotknutej osoby v súlade s čl. 6 bod 1, písm. a) GDPR. Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov kliknutím na súhlas na pop-up okne IS Agency, resp. iným prispôsobeným užívateľským nastavením cookie na webstránke IS Agency.

Dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracovaním ostatných cookie odvolať užívateľským nastavením cookie na webstránke IS Agency.

Informácie získané zo súborov cookie IS Agency využíva prostredníctvom ďalších spoločnosti (sprostredkovateľov): Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko a Google Ireland Ltd. Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Írsko. V rámci spracúvania osobných údajov sprostredkovateľmi IS Agency, sa môže uskutočniť prenos osobných údajov Dotknutej osoby do tretích krajín, avšak vždy len za dodržania podmienok bezpečného prenosu osobných údajov do tretích krajín podľa GDPR, a to tak aby sa neohrozila úroveň ochrany osobných údajov Dotknutej osoby.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov, Dotknutá osoba môže nájsť v bode 9 tohto dokumentu. Informáciu o právach Dotknutej osoby, Dotknutá osoba môže nájsť v bode 10 tohto dokumentu.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungov

Prešov, dňa 21.1.2024